Vår vision

Vi vill att våra barn skall bli självständiga, ansvarsfulla och trygga individer. De skall lämna vår förskola med den trygghet och lekglädje som ger dem en bra grund för fortsatt utveckling.

Barnen skall uppleva förskolan som meningsfull och de skall känna tillit till oss vuxna. Vi arbetar för att skapa goda relationer med barnen och vårdnadshavarna.

Barnen skall känna motivation, nyfikenhet, delaktighet och lust, uppleva att de lyckas samt få utmaningar i det dagliga arbetet. Pedagogiken skall utmana och stimulera till nyfikenhet och arbetsglädje.

Miljön skall vara trygg, lärande och inbjudande.

Alla skall alltid se till barnets bästa – och möta barnet där det befinner sig utifrån dess egna förutsättningar – se möjligheter och svårigheter.

Vi har höga förväntningar på vår verksamhet – vi tror att alla barn kan lära och utvecklas och vi vill att barnen skall känna tillit till sin egen förmåga.

Alla ska bli sedda och få den hjälp de behöver.

Värdegrunden och våra tre ord, lekglädje, trygghet och respekt ska genomsyra verksamheten.

Barn och föräldrar ska uppleva att vi lyssnar på dem.

Vi ska ha en trygg arbetsplats för alla med en Vi-känsla, där alla hjälps åt att stödja och coacha varandra.

Målen för verksamheten och barnens förutsättningar för att utvecklas skall vara tydliga för alla – vi strävar för att barnens skall lyckas i sin utveckling.

Ett ständigt pågående kvalitetsarbete sker på förskolan.

Vi har nolltolerans när det gäller mobbing, kränkande behandling eller diskriminering. Vi ingriper så fort vi får kännedom om något av detta.