Inskrivning, förtursrätt mm.

 

Barn vid Runstyckets Förskola AB:s (fortsatt Runstyckets) har förtur till plats vid  Runstyckets grundskola samt syskon till våra barn och elever.

Förturen innebär att barn vid förskolan alltid har företräde framför andra barn som söker till Runstyckets grundskola.

Vi kan ej garantera plats på Runstycket oavsett anmälningsdatum.

Vid vårdnadshavarens uppsägning av plats i förskolan upphör barnets rätt till plats i förskolan och därmed ovannämnda förtursrätt tio dagar efter skriftlig uppsägning av platsen ingivits till förskolan, försåvitt uppsägning dessförinnan inte skriftligt återkallats.

Antagande av barn till plats i någon av Runstyckets verksamheter sker alltid under förutsättning att kommunalt bidrag utbetalas för barnet.

Förskoleklass samt skola är kostnadsfri för barnet.

Barnets plats vid skolans fritidshem är beroende av att föräldraavgifter erläggs.

Skolan har egen kö. Detta innebär att köanmälan alltid måste göras till skolan, även om barnet är inskrivet vid Runstyckets förskola.

Köanmälan till skolan är avgiftsfri.

Tackar man nej till angiven plats upphör köanmälan att gälla och man placeras sist i kö vid ny anmälan.

För att stå i Runstyckets grundskolas kö måste skriftlig ansökan om plats göras.

Som ködatum gäller den dag då ansökan inkom till Runstycket.

Med undantag för ovannämnda förtursrätt sker intagning efter ködatum.