Förskoleklassen

I förskoleklassen arbetar vi med att stödja elevernas nyfikenhet och upptäckarglädje. När deras nyfikenhet, intressen och stolthet stimuleras skapas samtidigt goda förutsättningar för lärande och utveckling.

I förskoleklassen för­bereds eleverna för fortsatt utbildning - lusten att lära ska hela tiden finnas med.

Arbetet utgår från en helhetssyn på eleven och elevens förväntningar och behov.

För att eleverna ska utveckla en god självkänsla är det betydelsefullt att de blir respekterade för den de är.

Vårt arbete är, i huvudsak, upplagt utifrån dessa områden:

Drama, Rörelse, Matematik, Idrott, Musik,

Bild, Språk och Kommunikation, Etik, Teknik

Arbetet ska stimulera eleverna till ett kreativt tänkande, lära dem att söka kunskap, ta till vara nyfikenhet, inspirera till fantasi, stärka deras självförtroende samt att utveckla deras förmåga att kommunicera och lyssna.

Vi har en utedag i veckan. Denna dag ägnas åt olika utflykter eller studiebesök. Genom dessa utedagar får eleverna många upplevelser och upptäckter med sig hem.

Inte att förglömma är att de får röra på sig ordentligt.

Förskoleklassens tider är 8.30-11.30. Innan 8.30 samt efter 11.30 är det fritids.

Vi vill se varje enskilt barn som unikt och

vill att de ska upptäcka sin egen värld med egna ögon!