Skolans Vision

Vi vill att våra elever ska bli självständiga, ansvarsfulla och trygga individer. De ska lämna vår skola med goda kunskaper och färdigheter som ger dem en bra beredskap för fortsatt utbildning.

 

Eleverna ska lämna vår skola med goda kunskaper om sig själv och omvärlden samt vara initiativrika, ansvarsfulla och kreativa

Eleverna ska uppleva skolan som meningsfull och de ska känna tillit till oss vuxna. Vi arbetar för att skapa goda relationer med eleverna

Vi har höga förväntningar på elever, föräldrar och på personal – vi tror på att alla elever kan lära och utvecklas och vi vill att de ska känna tillit till sin egen förmåga

Eleverna ska känna motivation, nyfikenhet, delaktighet och lust till lärande, uppleva att de lyckas samt få utmaningar i det dagliga arbetet. Pedagogiken ska utmana och stimulera till nyfikenhet och arbetsglädje

Miljön ska vara trygg, lärande och inbjudande och eleverna ska få studiero – ordning och reda

Alla ska alltid se till barnets bästa – och möta det där det befinner sig utifrån dess egna förutsättningar - se möjligheter i svårigheter

Alla ska bli sedda och få den hjälp de behöver

Värdegrunden och våra tre ord; arbetsglädje, trygghet, respekt, ska genomsyra verksamheten

Elever och föräldrar ska uppleva att vi lyssnar på dem

Vi ska ha en trygg arbetsplats för alla med en Vi-känsla, där alla hjälps åt att stödja och coacha varandra

Målen och kunskapskraven i skolan ska vara tydliga för alla – vi strävar efter hög måluppfyllelse

Ett ständigt pågående kvalitetsarbete sker på skolan

Vi har nolltolerans när det gäller mobbning, kränkande behandling eller diskriminering. Vi ingriper så fort vi får kännedom om något av detta.